Najważniejszym punktem obrad był EU ETS – Europejski System Handlu Emisjami (nazywany też  wspólnotowym rynkiem uprawnień do emisji CO2 lub systemem ETS). EU ETS jest pierwszym i największym na świecie systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2. System niestety nie jest stosowany przez wszystkie największe gospodarki świata co ma wpływ na poziom konkurencyjności poszczególnych gospodarek. Liderem w tych rozwiązaniach od ponad 10 lat pozostaje Unia Europejska. System jest podstawowym narzędziem realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, którą od wielu lat krytykują polskie związki zawodowe. EU ETS polega na ustanowieniu, zmniejszanego co roku, limitu całkowitej emisji  w sektorach przemysłu o wysokiej emisji gazów cieplarnianych. W ramach tego limitu przedsiębiorstwa mogą kupować i sprzedawać uprawnienia do emisji zgodnie z własnymi potrzebami.

Forum Związków Zawodowych na posiedzeniu Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 16 lutego 2016 r. w Warszawie reprezentowali Wiceprzewodniczący FZZ Dariusz Trzcionka i członek Prezydium FZZ Bogusław Studencki.

Posiedzenie Zespołu poprowadził Przewodniczący Zespołu – Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP). Stronę rządową reprezentowana była przez: Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Grzegorza Tobiszowskiego  – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, Pawła Sałka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Leszka Skibę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców przygotowywały stanowisko w tej sprawie od stycznia 2016 roku. Dyskusję w tej sprawie zamknięto na 2 posiedzeniu Zespołu – Stanowiskiem partnerów społecznych w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście rewizji przewidywanej przez Komisję Europejską dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. Stanowisko Zespołu było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 18 lutego 2016 r.

Ponadto w trakcie prac zespołu rozmawiano o przygotowanym przez organizacje pracodawców roboczej opinii dotyczącej projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Organizacje związkowe w tej sprawie nie wyraziły zgody na przyjęcie stanowiska. Związki zawodowe uważają, że jest to temat, który powinien być dalej dyskutowany.

Grzegorz Trefon

http://fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6818:ii-posiedzenie-zespou-problemowego-rds-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12