L nocą

Wprowadzona została zmiana do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza.

Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 14 września 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza – Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8) Zamknięcie obrad.

Zgłoszony przez Skarb Państwa punkt porządku obrad został oznaczony numerem 7 zmienionego porządku obrad.

LOTOS_projekty_uchwal_i_uzasadnienie_14092016pdf