Planowana przez LOTOS Serwis, spółkę z Grupy Kapitałowej LOTOS sprzedaż oddziałów południowych w Czechowicach i Jaśle została sfinalizowana.

Wypracowane przez LOTOS Serwis w trakcie rozmów z nowym właścicielem firmą Apex Elzar warunki transakcji gwarantują pracownikom dalsze zatrudnienie.

Powodem sprzedaży i pozyskania nowego właściciela dla południowych oddziałów LOTOS Serwis była zmiana struktury działania Grupy Kapitałowej LOTOS wynikająca ze strategii długoterminowego rozwoju całego koncernu. Warunkiem kluczowym dla przeprowadzenia tej transakcji było zagwarantowanie pracownikom LOTOS Serwis miejsc pracy i takich warunków, na jakich dotychczas wykonywali swoje zadania służbowe. Przeprowadzono cykl spotkań i konsultacji ze wszystkimi grupami pracowników, aby wyjaśniać wszystkie wątpliwości i odpowiadać na pytania związane z planowaną zmianą. W oddziale LOTOS Serwis w Jaśle pracowało 83 osób, natomiast w oddziale w Czechowicach – 80 osób.

– Dla wszystkich osób zaangażowanych w tę transakcję kluczowe było osiągnięcie maksymalnie korzystnych, ale i realnych do wypełnienia warunków dalszej pracy dla przechodzących osób. Wypracowaliśmy gwarancję utrzymania miejsc pracy. Dodatkowo wynegocjowaliśmy 24 miesięczny okres gwarancji zatrudnienia – mówi Tadeusz Szkudlarski, Prezes LOTOS Serwis. – Przeprowadzenie transakcji sprzedaży nowemu inwestorowi branżowemu oddziałów LOTOS Serwis daje im możliwość dalszej działalności, a pracownikom dalszej pracy.

Zarząd LOTOS Serwis podkreśla, że nowy inwestor Apex-Elzar Sp. z o.o. nie planuje zmiany lokalizacji przejmowanych oddziałów. Będą one realizować swoje zadania w przedsiębiorstwach przemysłu rafineryjnego i chemicznego, czyli między innymi dla spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Nowy inwestor posiada 100% udziałów w spółkach REM Serwis Jasło i REM Serwis Czechowice-Dziedzice, gdzie pracować będą przechodzący z LOTOS Serwis pracownicy. Pracownicy przejmowani przez nowego pracodawcę przechodzą na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy.

Trzeba przypomnieć regulacje Kodeksu Pracy:

Art. 231§ 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

§ 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

§ 3.  Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

§ 4.  W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

§ 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 6.  Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Trzeba podkreślić, że związki zawodowe podnosiły temat ostatecznych gwarancji przez co najmniej 5 spotkań formalnych i rzeczywiście dopiero podczas ostatniego spotkania uzyskano istotny postęp w tej sprawie.

Pracownicy będąc członkami związków zawodowych powinni złożyć deklaracje o potrącaniu składek u nowego Pracodawcy.